Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.GamesCustoms.com

Sklep internetowy GamesCustoms, dostępny pod adresem www.GamesCustoms.com. Sprzedawca - Robert Murawski prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlega wpisowi do CEIDG pod numerem NIP: 7292728998 REGON: 382272283

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

1.2. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, - która korzysta z witryny www.GamesCustoms.com

1.3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego GamesCustoms;

1.7 Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.GamesCustoms.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, które Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy;

1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone w poprzez uzupełnienie Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.13. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

1.14. Formularz zamówienia - elektroniczny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostawy i płatności;

1.15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;

1.16. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji o nowościach i promocjach;

1.17. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.18. Administrator danych osobowych - Sprzedawca;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.GamesCustoms.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.GamesCustoms.com, prowadzony jest przez Roberta Murawskiego prowadzącego działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegając wpisowi do CEIDG pod numerem NIP: 7292728998 REGON: 382272283

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.GamesCustoms.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzynychstania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla in klientów oraz dla Sprzedawcy,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

g.) W celu zabezpieczenia i minimalizacji zagrożeń, które mogą wyniknąć z korzystania z sieci Internet, Klient powinien zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

3.3 Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacja postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w Polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

3.5. Klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

3.6. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.7. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.8 Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.GamesCustoms.com, dokonać wyboru Produktu, następnie uzupełnić Formularz Zamówienia dostępny na stronie produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 13.99zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po wysłaniu przez Klienta Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.GamesCustoms.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.4 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia oraz specyfikacji Zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 75 1140 2004 0000 3102 7936 2553,

b.) płatnością w systemie VivaWallet, w tym Przelewy24, BLIK, Apple Pay, Google Pay,

c.) zapłata kartą płatniczą VISA oraz MasterCard.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Ze względu na sprzedaż produktów personalizowanych, konsument w świetle prawa nie ma możliwości zwrotu zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, konsument jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty za zamówienie.

7.2 Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Kontakt ze Sklepem

8.1. Adres Sprzedawcy: Łódź 93-124, ul. Zarzewska 53/61/7.

8.2. Adres e-mail Sprzedawcy: Robert.Murawski@GamesCustoms.com

8.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 793515154.

8.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 75 1140 2004 0000 3102 7936 2553 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

8.5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 10 do 18

IX. Reklamacje oraz Gwarancja

9.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).

9.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

9.4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie VII Regulaminu.

9.5 Sprzedawca odpowie na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
a) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
b) określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
c) danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

9.7. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu

X. Dane osobowe w Sklepie internetowym.

10.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

10.2. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

10.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

10.4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.

10.6. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.

10.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

11.3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).

11.4. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

11.5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2022r.